Fire Bird Flowering time:

Fire Bird

Flowering time:

Stem shot

Stem shot