Jay Jay Flowering time:

Jay Jay

Flowering time:

Stem shot

Stem shot